Αρχική Κλείσιμο

Δωρεές

Δωρεές
<p>Υποστηρίζοντας το έργο του Μουσείου συμμετέχεις ενεργά στις δράσεις του. Ακόμη περισσότερες εκθέσεις, εκδόσεις, έρευνα, εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται πράξη με τη δική σου βοήθεια.</p>
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

∆ωρεές αντικειµένων τέχνης

Οι δωρεές αντικειμένων είναι η κυριότερη πηγή πλουτισμού των συλλογών και των αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Όλα τα αντικείμενα, οσοδήποτε ταπεινά κι αν μοιάζουν στον σημερινό ιδιοκτήτη τους, μπορεί να ενδιαφέρουν το Μουσείο Μπενάκη.

Από τη στιγμή που παραδίδονται στο Μουσείο καταγράφονται επιμελώς, συντηρούνται στο αντίστοιχο εργαστήριο του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης, προστατεύονται από περαιτέρω φθορές και αποδίδονται στην επιστημονική έρευνα.

Κάθε αντικείμενο που δωρίζεται στο Μουσείο καταγράφεται στα δελτία ως «Δωρεά του/της/των ...» ή φέρει την ένδειξη «Αποκτήθηκε με τη χορηγία του/της/των ...». Με τον ίδιο τρόπο υπομνηματίζεται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στις περιοδικές εκθέσεις τρίτων στη χώρα μας και στο εξωτερικό, αλλά και στις ελληνικές και ξένες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Το Μουσείο Μπενάκη δέχεται δωρεές μεμονωμένων αντικειμένων, αλλά και συγκροτημένων συνόλων, για τη συμπλήρωση και διεύρυνση των συλλογών του που εκτείνονται στους εξής τομείς:

• Έργα τέχνης και αντικείμενα όλων των εποχών που αφορούν στον ευρύτερο χώρο όπου έδρασε ο ελληνισμός.
• Αντικείμενα των πολιτισμών που άνθισαν στον περιβάλλοντα γεωγραφικό χώρο και προσφέρουν τη δυνατότητα της συγκριτικής παραβολής με την ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή, όπως έργα ισλαμικής τέχνης, αντικείμενα εισαγωγής από τη Δύση και την Ανατολή που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
• Έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και σχέδια Ευρωπαίων καλλιτεχνών και Ελλήνων ζωγράφων που αναφέρονται στον ελληνικό χώρο.
• Ιστορικά κειμήλια, αρχειακές μονάδες και μεμονωμένα έγγραφα, ιστορικές φωτογραφίες.
• Φωτογραφικά αρχεία, αλλά και μεμονωμένες αξιόλογες φωτογραφίες.
• Συγκροτημένα αρχεία νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και μεμονωμένες σημαντικές μαρτυρίες Ελλήνων αρχιτεκτόνων.
• Νομίσματα.
• Παιχνίδια, ρούχα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.
• Αστικά ρούχα χαρακτηριστικά μιας εποχής της νεότερης ελληνικής ζωής.
• Έργα καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών.
• Σπάνιες εκδόσεις, βιβλία και περιοδικά.
• Συγκροτημένες συλλογές ή σύνολα που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω, όπως η προσωπική συλλογή του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα ή η συλλογή Κινέζικης Κεραμικής του Γεωργίου Ευμορφόπουλου.


Χαρακτηρισμένες δωρεές αντικειμένων

Οποιαδήποτε δωρεά αντικειμένου μπορεί να χαρακτηριστεί από τον δωρητή ως προσφερόμενη στη μνήμη, προς τιμή ή σε αναγνώριση της προσφοράς κάποιου ή κάποιων προσώπων.
Αντικείμενα που δωρίζονται ή αποκτούνται με αυτή την επιθυμία του διαθέτη φέρουν στον υπομνηματισμό τους, εκτός από την ένδειξη «Δωρεά του/ της/ των ...», και την πρόσθετη αναφορά «Στη μνήμη ή προςτιμή ή σε αναγνώριση της προσφοράς του/ της/ των ...» σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Δωρεές αντικειμένων εν ζωή

Το Μουσείο Μπενάκη δέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις δωρεές αντικειμένων, τα οποία ο δωρητής μπορεί να κρατήσει εφ' όρου ζωής.

Τα αντικείμενα περιέχονται στο Μουσείο μόνο μετά το θάνατό του ή μετά το θάνατο των κληρονόμων του ή όποτε άλλοτε ορίσει ο διαθέτης.

Το Μουσείο αποκτά από την ημέρα της δωρεάς εν ζωή το δικαίωμα δημοσίευσης (copyright) του αντικειμένου, καθώς και τη δυνατότητα του προσωρινού δανεισμού, προκειμένου να το εκθέσει στους χώρους του ή σε περιοδικές εκθέσεις τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το αντικείμενο ασφαλίζεται από το Μουσείο Μπενάκη ή τον δανειζόμενο πριν απομακρυνθεί από το χώρο φύλαξης του ιδιοκτήτη.

Τόσο στην περίπτωση δημοσίευσης, όσο και έκθεσης του αντικειμένου, στον υπομνηματισμό του θα αναφέρεται ο ιδιοκτήτης με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι δωρητές των μονίμων εκθεμάτων του Μουσείου, δηλαδή «Δωρεά του/της/των....».

Παραχωρήσεις αντικειμένων επί παρακαταθήκη

Το Μουσείο δέχεται να φιλοξενήσει αντικείμενα επί παρακαταθήκη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες το επιθυμούν για λόγους ασφαλείας ή για την παρουσίασή τους στο ευρύτερο κοινό κτλ.

Η παρακαταθήκη μπορεί να είναι μόνιμη, επ’ αόριστον ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε και το αντικείμενο επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη.

Το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να ζητήσει την ασφάλιση του αντικειμένου πριν από την παράδοσή του στο Μουσείο.

Το Μουσείο Μπενάκη παρακρατεί το δικαίωμα δημοσίευσης (copyright) του αντικειμένου για όσο διάστημα βρίσκεται σε παρακαταθήκη. Επίσης, με την έγκριση του ιδιοκτήτη μπορεί να δανείζει το αντικείμενο σε περιοδικές εκθέσεις άλλων μουσείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή τα ασφάλιστρα καταβάλλονται συνήθως από τον δανειζόμενο το αντικείμενο, όπως συμβαίνει και με τα μόνιμα εκθέματα του Μουσείου.

Τόσο στην περίπτωση δημοσίευσης, όσο και έκθεσης του αντικειμένου, στον υπομνηματισμό του θα αναγράφεται ο παρακαταθέτης, με τρόπο σύμφωνο προς την επιθυμία του και μετά από συνεννόηση με το Μουσείο Μπενάκη. Π.χ. «Μουσείο Μπενάκη, Παρακαταθήκη του/της/των ...» ή «Μουσείο Μπενάκη, Ανώνυμη Παρακαταθήκη».

 

Χρηµατικές δωρεές

Οι χρηματικές δωρεές είναι ο πιο συχνός και βεβαίως ο πιο άμεσος τρόπος για να εκδηλωθεί συμπαράσταση προς το έργο του Μουσείου Μπενάκη. Οι δωρεές σε χρήμα συμβάλλουν στην ομαλή οικονομική λειτουργία του Μουσείου, στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των επιστημονικών του Τμημάτων, αλλά και στην αγορά έργων τέχνης, συχνά στον επαναπατρισμό τους. Η πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία των δωρεών αυτών παρέχοντας ορισμένες φορολογικές απαλλαγές.

Χρηματικές δωρεές - χορηγίες φυσικών προσώπων

Η χρηματική δωρεά που ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2950 € μπορεί να κατατεθεί κατευθείαν στο Μουσείο και εκπίπτει στο σύνολό της από τη φορολογία εισοδήματος του τρέχοντος έτους. Το Μουσείο εκδίδει απόδειξη και βεβαίωση αποδοχής της δωρεάς που ο δωρητής συνυποβάλλει με τη δήλωση εισοδήματός του στο τέλος του οικονομικού έτους. Αναλαμβάνει επίσης, εάν το επιθυμεί ο δωρητής, να δημοσιεύσει τη δωρεά στον τύπο και εφόσον πρόκειται περί δωρεάς εις μνήμην να τη γνωστοποιήσει στους συγγενείς του εκλιπόντος.

Χρηματικές δωρεές μεγαλύτερων ποσών επίσης εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, αφού παρακρατηθεί ποσοστό 10% υπέρ του Δημοσίου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% του δηλωμένου ετησίου εισοδήματος του δωρητή. Το Μουσείο αναλαμβάνει να εισπράξει το ποσό της δωρεάς, να καταβάλει το 10% στην Εφορεία, να καταθέσει το υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό των Δωρεών του Ιδρύματος και να παραδώσει στο δωρητή όλα τα σχετικά παραστατικά που θα του χρησιμεύσουν στη δήλωση εισοδήματός του.

Για χρηματικές δωρεές ποσών που υπερβαίνουν το 10% του ετησίου εισοδήματος του δωρητή, το Μουσείο μπορεί, μετά από συνεννόηση, να αναβάλει την είσπραξή τους για μια ή περισσότερες οικονομικές χρήσεις και να εκδώσει ανάλογα παραστατικά.

Χρηματικές δωρεές - χορηγίες νομικών προσώπων

Οι χορηγίες τραπεζών, εταιρειών, ιδρυμάτων και γενικότερα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αποτελούν για το Μουσείο Μπενάκη την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης συγκεκριμένων προγραμμάτων του. Εκτείνονται από την επιδότηση των οικοδομικών έργων για την επέκταση των κτηριακών του εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση υπαρχόντων μουσειακών ακινήτων έως την πλήρη χρηματοδότηση για την απόκτηση κτηριακών συγκροτημάτων, την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, την έκδοση βιβλίων και CD-ROM, την αγορά σημαντικών έργων τέχνης, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και μορφωτικών προγραμμάτων στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα.

Οι χορηγίες προσφέρουν την ευκαιρία να αναγνωριστεί και, εάν υπάρχει επιθυμία, να προβληθεί η πολιτιστική διάσταση χορηγών, ιδρυμάτων και εταιρειών.

Ποσά χορηγούμενα από εταιρείες-επιχειρήσεις κατατίθενται υποχρεωτικά στον λογαριασμό Δωρεών του Ιδρύματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού αφαιρεθεί ποσοστό 10% υπέρ του Δημοσίου και εισπράττονται αυθημερόν από το Μουσείο. Ολόκληρο το ποσό (περιλαμβανομένου του 10%) αφαιρείται από τα έσοδα της εταιρείας με ανάλογη έκπτωση φόρου.

Προσδιορισμένες χρηματικές δωρεές

Το Μουσείο Μπενάκη δέχεται συχνά δωρεές που προορίζονται για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης ανάγκης ή ενός προγράμματος του Ιδρύματος και των επιστημονικών του Τμημάτων. Η Διοίκηση του Μουσείου έχει στη διάθεση των ενδιαφερομένων πίνακα με τις εκάστοτε ανάγκες και τα απαιτούμενα ποσά.

Είναι επίσης δυνατόν να οριστεί ότι το εισόδημα από μια μεγάλη δωρεά θα διατίθεται για την κάλυψη μιας μόνιμης ανάγκης που προκύπτει από την εφαρμογή κάποιου μακροπρόθεσμου προγράμματος ή τη γενικότερη λειτουργία του Μουσείου.

Τέτοια προγράμματα μπορεί να είναι:

• Η αγορά ενός έργου τέχνης σε καθορισμένα τακτά διαστήματα (π.χ. κάθε χρόνο ή κάθε τρία χρόνια).
• Η κάλυψη των δαπανών μιας περιοδικής έκθεσης κάθε χρόνο.
• Η κάλυψη του μισθού ενός στελέχους του Μουσείου (π.χ. υπευθύνου συλλογής, βιβλιοθηκαρίου, επιστημονικού βοηθού Τμήματος κτλ.).
• Η κάλυψη των ετησίων λειτουργικών αναγκών ενός Τμήματος (π.χ. υλικών συντήρησης).
• Η ετήσια αντικατάσταση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Η αγορά λουλουδιών για την είσοδο του Μουσείου κάθε εβδομάδα.
Η επιλογή προσώπων, υλικών κτλ. ανήκει στο Μουσείο.

∆ωρεές σε είδος

Το Μουσείο Μπενάκη δέχεται κατά καιρούς δωρεάν υπηρεσίες και υλικά ή προσφορές για την προσωρινή τους χρήση.

Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα:

• Η δωρεάν προβολή του Μουσείου στα μέσα ενημέρωσης.
• Η πρόσθετη διάθεση φυλάκων για τις ανάγκες μιας περιοδικής έκθεσης.
• Η προσωρινή διάθεση εξοπλισμού για τις ανάγκες διαφόρων εκδηλώσεων (π.χ. φωτιστικά σώματα, μηχανές και οθόνες προβολής κτλ.).
• Η δωρεάν ασφάλιση αντικειμένων που το Μουσείο δανείζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή η επιστροφή μέρους των ασφαλίστρων.
• Η δωρεά οικοδομικών υλικών (π.χ. ξυλεία για την αναστήλωση παραδοσιακής οικίας).
• Η προσφορά υλικών συντήρησης, φωτογραφικού υλικού, η δωρεάν εκτύπωση φωτογραφιών.
• Η προσφορά hardware και software των ηλεκτρονικών συστημάτων.
• Η δωρεάν προσφορά τραπεζικών εργασιών.
• Οι δωρεάν συμβουλές επενδύσεων.
• Η προσφορά λουλουδιών για δεξίωση του Μουσείου.
• Η προσφορά του catering ή των ποτών μιας δεξίωσης.

Η επιλογή προσώπων, υλικών κτλ. ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές του Μουσείου.

Οι προσφορές αναγνωρίζονται ως δωρεές στο ύψος της εμπορικής τους αξίας. Οι χορηγοί υπηρεσιών ή υλικών αναφέρονται μαζί με τους άλλους χορηγούς (π.χ. αναγράφονται τα ονόματά τους στον πίνακα χορηγών μιας έκθεσης ή στο δελτίο τύπου μιας εκδήλωσης).


∆ωρεές κινητών αξιών

Αντί χρηματικών ποσών μπορεί να δωρηθούν στο Μουσείο Μπενάκη κινητές αξίες, όπως ομόλογα, μετοχές, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Σε συνεννόηση με το δωρητή, το Μουσείο μπορεί να τις πωλήσει και να επανεπενδύσει το τίμημα, αποδίδοντάς του ενδεχομένως ένα προσυμφωνημένο εισόδημα.


∆ωρεές ακινήτων

Το Μουσείο Μπενάκη δέχεται συχνά δωρεές αυτοτελών οικιών, διαμερισμάτων ή άλλων ακινήτων, τα οποία άλλοτε εκποιεί προς όφελος των σκοπών του και άλλοτε κρατεί για ιδιόχρηση, προκειμένου να στεγάσει συγκεκριμένες συλλογές, επιστημονικά Τμήματα ή διάφορες υπηρεσίες του.

Δωρεά ακινήτων εν ζωή

Υπάρχουν πολλές μορφές συμβάσεων δωρεάς ακινήτου εν ζωή, οι οποίες διασφαλίζουν την έκφραση της επιθυμίας του δωρητή σχετικά με τη χρήση του και το χρόνο εκποίησής του, αλλά και την εξασφάλιση στέγης ή εισοδήματος για τον εαυτό του ή τους κληρονόμους του. Μερικές μόνο από τις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να περιγραφούν εδώ:

• Δωρεά ψιλής κυριότητας: Το ακίνητο και το περιεχόμενό του περιέρχεται στο Μουσείο μόνο μετά τον θάνατο του δωρητή.
• Δωρεά με παρακράτηση του δικαιώματος ιδιοκατοίκησης του δωρητή: Η δωρεά αυτή, που ενδεχομένως μπορεί να συνοδεύεται από την καταβολή συμβολικού ενοικίου, είναι παρεμφερής με την προηγούμενη, αλλά μπορεί να διασφαλίζει στον δωρητή μια πιο συμφέρουσα φορολογική αντιμετώπιση.
• Δωρεά με παρακράτηση του δικαιώματος ιδιοκατοίκησης του/των κληρονόμων του δωρητή εφ' όρου ζωής: Οι κληρονόμοι δεν έχουν μεν το δικαίωμα εκποίησης του ακινήτου, εξασφαλίζεται όμως στέγη γι' αυτούς όσον καιρό επιθυμούν να κατοικήσουν σ' αυτό.
• Δωρεά ακινήτου με εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τον ιδιοκτήτη [ή τους άμεσους κληρονόμους του] εφ' όρου ζωής: Στις περιπτώσεις αυτές το ακίνητο εκποιείται και το προϊόν της εκποίησης επενδύεται σε τίτλους των οποίων οι φόροι παρακρατούνται στην πηγή (μετοχές, ομόλογα δημοσίου). Μέρος του εισοδήματος αποδίδεται αφορολόγητο στον δωρητή, ενώ το υπόλοιπο περιέρχεται στο Μουσείο.
• Δωρεά ποσοστού συνιδιοκτησίας: Το Μουσείο δέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβει μόνο ένα ποσοστό συνιδιοκτησίας, είτε επειδή ο δωρητής επιθυμεί ο ίδιος να κρατήσει το υπόλοιπο ποσοστό ή να το δωρίσει σε άλλο Ίδρυμα, είτε επειδή το υπόλοιπο ανήκει σε τρίτους (π.χ. τη σύζυγο του δωρητή). Ειδική συμφωνία ρυθμίζει πώς και πότε το Μουσείο θα αποκτήσει το υπόλοιπο ποσοστό ή/και τη σχέση του με τον σημερινό συνιδιοκτήτη.
• Δωρεά ακινήτου με προκαθορισμένη χρήση: Πολλά από τα ακίνητα του Μουσείου Μπενάκη έχουν περιέλθει σ’ αυτό μετά από συμφωνία με το δωρητή ότι θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Στην περίπτωση αυτή το Μουσείο μπορεί να ζητήσει να συνοδεύεται η δωρεά του ακινήτου από την παραχώρηση και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που θα εξασφαλίζουν τη συντήρηση του κτηρίου και την εκπλήρωση του σκοπού∆ωρεές ύπο όρους

Το Μουσείο Μπενάκη δεν δέχεται συνήθως δωρεές υπό όρους. Η Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου αισθάνεται ότι πρέπει το Ίδρυμα να έχει τη δυνατότητα εις το διηνεκές να διαχειρίζεται ελεύθερα την περιουσία του.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δωρεών ακινήτων ή αντικειμένων μεγάλης αξίας, το Μουσείο δέχεται να τιμήσει τη βούληση του δωρητή ή του διαθέτη για τη μόνιμη έκθεση ενός αντικειμένου ή τον καθορισμό της χρήσης ενός ακινήτου.

Στην περίπτωση αποδοχής ανάλογων όρων, η συμφωνία με τον διαθέτη προβλέπει συνήθως ότι, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η εκπλήρωση της βούλησής του εντός τριακονταετίας, παρά το γεγονός ότι το Μουσείο έχει καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για την πραγματοποίησή της και με δεδομένο ότι έχουν πλέον αλλάξει οι αντικειμενικές συνθήκες, η Διοικητική Επιτροπή είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τη δωρεά για παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς του Ιδρύματος.

Όλες οι δωρεές, παραχωρητήρια κτλ. υπόκεινται, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο, στην έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη.


Αναξιοποίητες και αµφισβητούµενες ιδιοκτησίες

Αναξιοποίητες / Σχολάζουσες ιδιοκτησίες

Υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες που για διάφορους λόγους (απόμακρες περιοχές της χώρας, δυσκολία είσπραξης ενοικίου, δυσκολία παρακολούθησης, συντήρησης κτλ., δυσκολία είσπραξης μερίσματος) παραμένουν αχρησιμοποίητες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποδίδοντας ένα δυσανάλογα μικρό ή και καθόλου εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους.

Τέτοια ακίνητα ή κινητά μπορεί να είναι αγροτεμάχια, οικόπεδα μη οικοδομηθέντα, διαμερίσματα μη ενοικιαζόμενα, σπίτια στην επαρχία συχνά παραδοσιακά, μετοχές και αντικείμενα αξίας σε κάποια τραπεζική θυρίδα.

Το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, αναλαμβάνει να τα εκποιήσει ή να τα αξιοποιήσει και να αποδίδει στους ιδιοκτήτες ένα σταθερό εισόδημα εφόρου ζωής ή για τακτό χρονικό διάστημα.

Το εισόδημα αυτό θα είναι ελεύθερο φόρων, αφού το προϊόν θα επενδύεται σε ομόλογα δημοσίου ή μετοχές, των οποίων το μέρισμα φορολογείται στην πηγή.

Το εισόδημα για τον ιδιοκτήτη μπορεί να είναι της τάξεως του 2% ή ίσο με το ήμισυ του προϊόντος των χρεογράφων του Δημοσίου ή ανάλογο με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί η διάθεση του κεφαλαίου. Το όφελος του Μουσείου είναι το υπόλοιπο του εισοδήματος.

Το προϊόν της εκποίησης μπορεί:
•    να αποδοθεί στον ιδιοκτήτη μετά το συμφωνημένο τακτό διάστημα.
•    να αποδοθεί στους κληρονόμους με ενδεχόμενα φορολογικά οφέλη.
•    να παραμείνει, εφόσον ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί, στο Μουσείο Μπενάκη.

Αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες

Υπάρχουν ιδιοκτησίες ή ποσοστά ιδιοκτησίας που λόγω νομικών δεσμεύσεων δεν αποδίδουν εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους ή χρειάζονται νομική διευθέτηση/ξεκαθάρισμα των τίτλων ιδιοκτησίας.

Τέτοια ακίνητα ή κινητά μπορεί να είναι:

•    αμφισβητούμενες ή αξεκαθάριστες κληρονομιές.
•    καταπατημένα ακίνητα.
•    ακίνητα διακατεχόμενα (π.χ. δασικές εκτάσεις).
•    δεσμευμένοι λογαριασμοί.
•    ποσά κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το Μουσείο Μπενάκη με τη νομική του υπηρεσία αναλαμβάνει να τα αποδώσει στους ιδιοκτήτες ή να τα εκποιήσει με όφελος, προκαθορισμένο από την μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σύμβαση, ανάλογο προς τη δυσκολία του εγχειρήματος.Benaki Museum Fund US

Benaki Museum Fund US created in 11/6/2012 in a way that U.S.-based donors can support Benaki Museum activities in a tax-efficient way through a contribution to the Benaki Museum Fund at the King Baudouin Foundation United States (KBFUS). Because KBFUS is a public charity, within the meaning of Sections 501(c)(3) and 509(a)(1) of the IRC, donors may claim the maximum tax benefits allowed by U.S. tax law for their contributions.

If you wish to support the "Benaki Museum", here is how to proceed:

1. Gifts by check:

  • Write your check to KBFUS
  • Write "Benaki Museum" in the memo section of the check
  • Send it to KBFUS, 10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020.


2. Gifts by wire transfer or to contribute other types of property:

  • Contact KBFUS at: email info@kbfus.org, phone (212) 713 7660


3. Gifts by credit card:

  • Go to www.kbfus.org
  • click on the 'Donate Now' button
  • Select 'Giving Option 1: Non-Profit Partners Overseas'
  • Select "Benaki Museum"


King Baudouin Foundation United States, 10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020Bank:Citibank, 1 Rockefeller Plaza, New York, NY 10020
Account Number: 9970182790
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS33

 

Συνεισφέρετε στην πραγματοποίηση των στόχων του Μουσείου κάνοντας μία δωρεά, όπως: δωρεά έργου τέχνης, χρηματική δωρεά, δωρεά υλικών και υπηρεσιών, δωρεά μετοχών, ομολόγων και πνευματικών δικαιωμάτων, δωρεά ακινήτου.

Πληροφορίες development@benaki.gr