Αρχική Κλείσιμο

Κληροδοσίες

Κληροδοσίες
Οι μεγαλύτερες δωρεές που λαμβάνει το Μουσείο Μπενάκη γίνονται με κληροδοσία. Για πολλούς δωρητές, η αναγραφή της δωρεάς στη διαθήκη τους είναι ο πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν το Μουσείο.
Τα κληροδοτήματα περιλαμβάνουν κληροδοσία χρηματικού ποσού/ ιδιοκτησιακών στοιχείων, ολική ή μερική κληροδοσία, κληροδοσία με εξασφάλιση εισοδήματος σε έναν ή περισσότερους κληρονόμους, παραίτηση από κληροδοσία υπέρ του Μουσείου (κληροδόχοι με μακρινή ή καμία συγγένεια με τον κληροδότη, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους, μπορούν να παραιτηθούν προκαταβολικά της κληροδοσίας υπέρ του Μουσείου Μπενάκη).

Το Μουσείο Μπενάκη, για το οποίο κάθε δωρεά είναι σημαντική όσο μικρή κι αν είναι, αναγνωρίζει άμεσα τον κληροδότη ως δωρητή με τη γνωστοποίηση από το σχετικό δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό γραφείο ότι η εκεί κατατεθειμένη διαθήκη του περιέχει δωρεά ή κωδίκελλο δωρεάς προς το Μουσείο. Το ύψος της κληροδοσίας γίνεται γνωστό στο Μουσείο με την αποσφράγιση του φακέλου ή με την κατά το νόμο δημοσίευση της διαθήκης, εκτός αν ο δωρητής επιθυμεί να γνωστοποιήσει τη δωρεά του νωρίτερα.

Η κληροδοσία μπορεί να γίνει υπέρ του Μουσείου Μπενάκη ή υπέρ κάποιου επιστημονικού Τμήματος ή Παραρτήματός του. Εάν ο κληροδότης θέλει να περιλάβει στη διαθήκη του κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή όρο για τη χρησιμοποίηση της προσόδου του κληροδοτήματος, το Μουσείο διατυπώνει την παράκληση η αναγραφόμενη προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της δωρεάς, να μην υπερβαίνει την τριακονταετία και να συνοδεύεται από ρητή δήλωση ότι, εάν η εκπλήρωση των όρων καταστεί ανέφικτη, το προϊόν του κληροδοτήματος θα μπορεί να διατεθεί ελεύθερα από τη Διοικητική Επιτροπή του υπέρ παρεμφερών ή άλλων σκοπών του Ιδρύματος.


Μορφές κληροδοτημάτων

  • Κληροδοσία χρηματικού ποσού: Το Μουσείο Μπενάκη καθίσταται κληροδόχος ενός συγκεκριμένου ποσού.
  • Κληροδοσία ιδιοκτησιακών στοιχείων: Το Μουσείο Μπενάκη καθίσταται κληροδόχος συγκεκριμένων έργων τέχνης, μετοχών ή ομολόγων, ακινήτων, του περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας κτλ.
  • Μερική κληροδοσία: Το Μουσείο Μπενάκη ορίζεται κληροδόχος ποσοστού των κληροδοτουμένων στοιχείων, με συγκληροδόχο κάποιο άλλο ίδρυμα ή φυσικό πρόσωπο.
  • Ολική κληροδοσία: Το Μουσείο Μπενάκη ορίζεται γενικός κληρονόμος, ενδεχομένως μετά την αφαίρεση ορισμένων ποσών ή δαπανών υπέρ τρίτων.
  • Κληροδοσία με εξασφάλιση εισοδήματος στον/στους κληρονόμους: Η κληροδοσία προβλέπει την καταβολή εισοδήματος σε έναν ή περισσότερους κληρονόμους εφ' όρου ζωής ή για τακτό διάστημα, μετά το οποίο η περιουσία περιέρχεται στο Μουσείο Μπενάκη.
  • Κληροδοσία με παρακράτηση του δικαιώματος ιδιοκατοίκησης άλλου κληροδόχου: Το Μουσείο καθίσταται γενικός κληρονόμος ή κληρονόμος ενός ακινήτου μόνο μετά το θάνατο άλλου κληροδόχου, ο οποίος θα δικαιούται να το κατοικεί εφ' όρου ζωής.
  • Παραχώρηση προσόδου ασφαλιστηρίου ζωής, σύνταξης, κτλ.: Συχνά ένα ασφαλιστήριο καθίσταται ανενεργό, αν κάποιος όρος του έχει ξεπεραστεί, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση κατά την οποία άλλος δικαιούχος αποβιώσει πριν από τον ασφαλιζόμενο. Το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να ορίζεται ως εναλλακτικός δικαιούχος.
  • Παραχώρηση δικαιώματος περιουσιακών τίτλων: Σε μερικά συμβόλαια, όπως για παράδειγμα των αμοιβαίων κεφαλαίων, το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να ορίζεται ως εναλλακτικός δικαιούχος.
  • Παραίτηση από κληροδοσία υπέρ του Μουσείου: Κληροδόχοι με μακρινή ή και καμία συγγένεια με τον κληροδότη, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους μετά τον θάνατό του, μπορούν να παραιτηθούν προκαταβολικά της κληροδοσίας υπέρ του Μουσείου Μπενάκη, σε συνεννόηση με τους συμβούλους του Ιδρύματος για την επεξεργασία λύσεων που μπορεί να αποφέρουν άλλα οφέλη στον παραιτούμενο κληροδόχο.

Σε αρκετές από τις παραπάνω περιπτώσεις η σωστή διατύπωση της διαθήκης μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά φορολογικά οφέλη σε άλλους κληροδόχους. Η νομική υπηρεσία του Μουσείου είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί σας ή με τον νομικό σας σύμβουλο για τη διατύπωση ενός κληροδοτήματος ή εναλλακτικών μορφών δωρεάς.


Εξασφάλιση εισοδήματος

Το Μουσείο Μπενάκη δεν αποβλέπει αναγκαστικά σε άμεση απόδοση υπέρ αυτού των δωρεών που του περιέρχονται.

Μια δωρεά περιουσιακών στοιχείων στο Μουσείο Μπενάκη μπορεί να διατυπωθεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα εφ' όρου ζωής στο δωρητή ή να περιλαμβάνει άλλους όρους σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

Με μια απλή σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα στο δωρητή και το Μουσείο και ανάλογα με το είδος των εκχωρούμενων περιουσιακών στοιχείων (χρηματικές καταθέσεις, ακίνητα, χρεόγραφα κτλ.), συμφωνείται ο τρόπος αξιοποίησής τους, όπως π.χ. επένδυση σε τίτλους με αφορολόγητο εισόδημα, ενοικίαση, ιδιόχρηση ή εκποίηση του ακινήτου, επανεπένδυση τίτλων, αλλά και διατήρηση των υπαρχόντων με δικαίωμα ψήφου του δωρητή ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω.

Ο δωρητής απαλλάσσεται από την καθημερινή παρακολούθηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Τη φροντίδα τους αναλαμβάνει το Μουσείο, το οποίο, από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και πέρα, αποδίδει στο δωρητή, για παράδειγμα, ένα σταθερό ή κυμαινόμενο κατά την επιθυμία του εισόδημα εφ' όρου ζωής. Μια μορφή σύμβασης μπορεί να προβλέπει ακόμα και επιστροφή μέρους της περιουσίας στο δωρητή ή σε τρίτο πρόσωπο, όπως στον/στην σύζυγό του, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι υπηρεσίες του Μουσείου είναι στη διάθεση του δωρητή ή των νομικών συμβούλων του για την εξέταση των ενδεχόμενων επιθυμιών και την επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων.


Εχεµύθεια - Αναγνώριση δωρητών

Εχεμύθεια

Το Μουσείο δεσμεύεται να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με την πρόθεση ή την πραγματοποίηση μιας δωρεάς, έως ότου ο δωρητής δηλώσει ότι δέχεται τη γνωστοποίησή της.

Μια δωρεά μπορεί να φέρει τον χαρακτηρισμό «Ανώνυμη Δωρεά», αν ο δωρητής εκφράσει αυτή την επιθυμία, εις το διηνεκές ή για προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Πρόθεση δωρεάς μπορεί να γνωστοποιηθεί από τον δωρητή ή το νομικό του σύμβουλο στον Πρόεδρο ή τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, στο Διευθυντή ή το Νομικό Σύμβουλο του Μουσείου, που δεσμεύονται από τον ίδιο όρο της εχεμύθειας.

Αναγνώριση δωρητών

Όλοι οι δωρητές του Μουσείου καταχωρούνται στο τηρούμενο Βιβλίο Δωρεών, το οποίο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Έντυπο με τα ονόματα δωρητών, μεγάλων δωρητών και ευεργετών εκδίδεται περιοδικά. Οι δωρεές έκαστου έτους δημοσιεύονται στην ετήσια έκδοση «Μουσείο Μπενάκη».

Αίθουσα ή κτήριο του Μουσείου μπορεί να φέρει το όνομα του δωρητή, εφόσον αποκτήθηκε ή ανεγέρθηκε από δωρεά του ιδίου, αλλά και εφόσον όλα ή τα περισσότερα αντικείμενα της αίθουσας δωρήθηκαν από τον ίδιο ή την οικογένειά του.